Bourgondisch Heerengenootschap
“Vrienden van Korsakow”©

Huishoudelijk reglement

(aangepaste versie 3 2018)
opgericht 11 maart 2003

 

Het doel van het Heerengenootschap is het in vriendschap en gezamenlijkheid genieten van elkaars culinaire vaardigheden, en het gezamenlijk trachten deze vaardigheden op een hoger peil te brengen. Er wordt gezamenlijk gekookt op iedere tweede dinsdag van een kalendermaand, behoudens andere afspraken. Zoals de naam van het genootschap aangeeft, kunnen alleen mannen worden toegelaten als lid. 

 1. Er is een gekozen bestuur, bestaande uit een chef (tevens voorzitter), souschef (tevens penningmeester) en een secretaris. Deze functies worden door en uit de leden gekozen bij meerderheid van stemmen. Voor deze functies geldt géén rooster van aftreden. Een bestuurslid kan zijn functie neerleggen op het moment dat hij dit wenst of dient zijn functie neer te leggen op het moment dat een meerderheid van de leden dit wenst. 
 1. Voor de bestuursfuncties geldt géén rooster van aftreden. Een bestuurslid kan zijn functie neerleggen op het moment dat hij dit wenst
  of dient zijn functie neer te leggen op het moment dat een meerderheid van de leden dit wenst.
 1. Bij benoeming van een chef of souschef wordt extra gelet op de culinaire vaardigheden van de te benoemen persoon. 
 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de menu’s en de indeling van de kookavonden. De chef is eindverantwoordelijk voor de
  kwaliteit van de menu’s en de taakverdeling tijdens de kookavonden.
  Bij afwezigheid wordt de chef vervangen door de souschef. 
 1. Over alle andere zaken beslissen de leden: in een vergadering kan slechts worden beslist indien de helft plus één van de betalende leden
  aanwezig is.
 1. Er is een maximum van 10 betalende leden. Alle betalende leden hebben een volledige stem in alle aangelegenheden. Bij het staken van
  stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 1. De maandelijkse contributie bedraagt 45 euro. Indien een lid niet aanwezig kan zijn tijdens een kookavond betaalt hij (bij tijdig afzeggen)
  een bijdrage van 10 euro. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de leden, op voorstel van de penningmeester.
 1. Indien een lid niet tijdig (minimaal één week voor de kookavond) aangeeft afwezig te zullen zijn, wordt de volledige contributie in
  rekening gebracht, behoudens overmacht. 
 1. Uit de maandelijkse contributie en bijdragen van invallers en gasten worden alle kosten van de kookavonden betaald, inclusief de dranken
  die geschonken worden TIJDENS de maaltijd. Consumpties die voor, tijdens of na het koken worden genuttigd komen voor eigen rekening.
 1. Bij afwezigheid van een betalend lid wordt een invaller gezocht.
 1. Ieder lid heeft het recht om per kookavond één gast uit te nodigen. De gast dient minimaal twee weken voor een kookavond te worden
  aangekondigd bij de secretaris.
 1. Het aantal deelnemers aan een kookavond kan echter nooit hoger zijn dan 12. De eindbeslissing over deelname van gasten ligt bij het
  bestuur. 
 1. Tijdens elke kookavond is één lid aanwezig als sommelier. Hij is belast met de tafelschikking, verzorgen van brood en eventuele andere
  bijgerechten, keuze en schenken van de wijnen bij de maaltijd en hij coördineert het debrasseren.

 14.Invallers en gasten betalen per kookavond een bijdrage in de kosten van 35 euro. Een persoon kan maximaal driemaal per kalenderjaar
     deelnemen als gast. Dit maximum is niet van kracht voor invallers, die door het genootschap worden gevraagd deel te nemen aan een
     kookavond.

15.Voordat een nieuw lid wordt toegelaten, dient hij minimaal drie keer te hebben deelgenomen aan een kookavond. Daarna dient hij een proeve
     van bekwaamheid af te leggen tijdens een van de kookavonden. De chef beslist over de inhoud van deze proeve van bekwaamheid en of
     deze met goed gevolg is afgelegd.

16. Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat de proeve van bekwaamheid met goed gevolg is afgelegd. Tot die tijd wordt het
      aspirant lid gezien als gast en dient dus ook per kookavond het gastengeld te voldoen.

17.Ieder nieuw lid betaalt een “entreebedrag” als bijdrage is de kosten van aangeschafte of nog aan te schaffen materialen. Dit entreebedrag
     wordt door het bestuur, in overleg met de zittende leden, vastgesteld. Het entreebedrag kan, na goedkeuring door de leden, ook in natura
     worden voldaan, bijvoorbeeld door het schenken van materialen met een minimale tegenwaarde van het entreebedrag.

18. In uitzonderlijke gevallen kan een lid, bij unanieme beslissing van alle betalende leden, worden benoemd tot erelid of iedere andere erefunctie. Het erelid is        vrijgesteld van contributie, maar heeft geen stem in enige vergadering.
19. Dit reglement is, ingevolge artikel 5, vastgesteld op 20-02-2018

 

Bestuur in januari 2018:
Herman Broers: voorzitter / Chef
Toine de Wijs: Penningmeester / Souschef
Frans Kruitwagen: Secretaris / Sommelier

Versie(3) januari 2018