Bourgondisch Heerengenootschap
“Vrienden van Korsakow”©

Huishoudelijk reglement
Aangepaste versie, Februari 2020
opgericht 11 maart 2003
Het doel van het Heerengenootschap is het in vriendschap en gezamenlijkheid genieten van elkaars culinaire vaardigheden en het gezamenlijk trachten deze vaardigheden op een hoger peil te brengen. Er wordt gezamenlijk gekookt op iedere tweede dinsdag van een kalendermaand, behoudens andere afspraken. Zoals de naam van het genootschap aangeeft, kunnen alleen mannen worden toegelaten als lid. In uitzonderlijke gevallen kunnen dames worden toegelaten als gast. Hierover beslissen de leden, zoals voorgeschreven in artikel 5.
1. Er is een bestuur, bestaande uit een chef (tevens voorzitter), souschef (tevens penningmeester) en een secretaris. Deze functies worden door en uit de leden gekozen bij meerderheid van stemmen, ingevolge artikel 5.
2. Voor de bestuursfuncties geldt géén rooster van aftreden. Een bestuurslid kan zijn functie neerleggen op het moment dat hij dit wenst of dient zijn functie neer te leggen op het moment dat een meerderheid van de leden dit wenst.
3. Bij benoeming van een chef of souschef wordt extra gelet op de culinaire vaardigheden van de te benoemen persoon.
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de menu’s en de indeling van de kookavonden. De chef is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de menu’s en de taakverdeling tijdens de kookavonden. Bij afwezigheid wordt de chef vervangen door de souschef.
5. Over alle andere zaken beslissen de leden: in een vergadering kan slechts worden beslist indien minimaal de helft plus één van de betalende leden aanwezig is.
6. Er is een maximum van 12 betalende leden. Alle betalende leden hebben een volledige stem in alle aangelegenheden. Bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
7. De maandelijkse contributie bedraagt 50 euro. Indien een lid niet aanwezig kan zijn tijdens een kookavond betaalt hij (bij tijdig afzeggen) een bijdrage van 10 euro. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de leden, op voorstel van de penningmeester.
8. Indien een lid niet tijdig (minimaal één week voor de kookavond) aangeeft afwezig te zullen zijn, wordt de volledige contributie in rekening gebracht, behoudens overmacht.
Versie februari 2020

9. Uit de maandelijkse contributie en bijdragen van invallers en gasten worden alle kosten van de kookavonden betaald, inclusief de dranken die geschonken worden TIJDENS de maaltijd. Consumpties die buiten de maaltijden worden genuttigd komen voor eigen rekening. Deze dienen na afloop van iedere kookavond contant te worden afgerekend bij de penningmeester.
10. Bij afwezigheid van een betalend lid wordt een invaller gezocht.
11. Ieder lid heeft het recht om per kookavond één gast uit te nodigen. De gast dient minimaal twee weken voor een kookavond te worden aangekondigd bij de secretaris.
12. Het aantal deelnemers aan een kookavond kan echter nooit hoger zijn dan 14. De eindbeslissing over deelname van gasten ligt bij het bestuur.
13. Tijdens elke kookavond is minimaal één lid aanwezig als sommelier. Hij is belast met de tafelschikking, verzorgen van brood en eventuele andere bijgerechten, keuze en schenken van de wijnen bij de maaltijd en hij coördineert het debarrasseren .
14. Invallers en gasten betalen per kookavond een bijdrage in de kosten van 35 euro. Een persoon kan maximaal driemaal per kalenderjaar deelnemen als gast. Dit maximum is niet van kracht voor invallers, die door het genootschap worden gevraagd deel te nemen aan een kookavond.
15. Voordat een nieuw lid wordt toegelaten, dient hij minimaal drie keer te hebben deelgenomen aan een kookavond. Daarna dient hij een proeve van bekwaamheid af te leggen tijdens een van de kookavonden. De chef beslist over de inhoud van deze proeve van bekwaamheid en of deze met goed gevolg is afgelegd.
16. Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat de proeve van bekwaamheid met goed gevolg is afgelegd. Tot die tijd wordt het aspirant lid gezien als gast en dient dus ook per kookavond het gastengeld te voldoen.
17. Ieder nieuw lid betaalt een “entreebedrag” als bijdrage is de kosten van aangeschafte of nog aan te schaffen materialen. Dit entreebedrag wordt door het bestuur, in overleg met de zittende leden, vastgesteld. Het entreebedrag kan, na goedkeuring door de leden, ook in natura worden voldaan, bijvoorbeeld door het schenken van materialen met een minimale tegenwaarde van het entreebedrag.
18. In uitzonderlijke gevallen kan een lid, bij unanieme beslissing van alle betalende leden, worden benoemd tot erelid of iedere andere
Versie februari 2020
erefunctie. Het erelid is gerechtigd de kookavonden bij te wonen en is vrijgesteld van contributie, maar heeft geen stem in enige vergadering.
19. Tijdens de kookavonden en andere activiteiten van het genootschap kunnen foto’s worden genomen of andere materialen worden verzameld die kunnen worden gebruikt voor de website of andere social media van het genootschap. Door het aanvaarden van het lidmaatschap stemt men in met het gebruik van dit materiaal voor de genoemde doeleinden.
20. Door het aanvaarden van het lidmaatschap stemt men in met het vastleggen van naam, adres, woonplaats en andere identificeerbare gegevens in een database die wordt beheerd door het bestuur. Deze database is bedoeld om de in artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde en vereiste administratie te kunnen voeren.
21. Een lid heeft te allen tijde het recht deze gegevens op te vragen, in te zien of wijziging te vragen.
22. Het genootschap is een informele vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Er is daardoor geen sprake van een notarieel vastgelegde oprichtingsakte en er is ook geen inschrijving bij de Kamer van koophandel.
23. Dit reglement is, ingevolge artikel 5, vastgesteld op 11 februari 2020.

Bestuur in februari 2020: Herman Broers Voorzitter / Chef Toine de Wijs Penningmeester / Souschef Frans Kruitwagen Secretaris / Sommelier
Erevoorzitter/chef Koos Haeck